Modulul tematic 50

 

Calitatea factorilor de mediu

 

 

                                                                                      ing. Mihai STAICU

 

 

          1.      DELIMITAREA CADRULUI

 

          1.1     Sfera noțiunii de calitate

 

          Calitatea, în sensul de maximă generalitate, semnifică ansamblul laturilor și însușirilor esențiale ale obiectelor și proceselor. Modificarea calității duce la transformare, deoarece este afectată esența.

          Definiția ONU (1972): calitatea mediului înconjurător este dată de calitatea factorilor naturali și a celor creați antropic, aflați în interacțiune, având ca rezultat influențarea echilibrului ecologic.

 

 

          1.2     Noțiuni legate de conceptul de calitate

 

          a) Poluarea

 

          Definiție ONU: modificarea calității mediului.

          Comentariu: nu orice modificare implică o poluare, ci numai modificările care afectează negativ calitatea mediului.

          Definiția Conferinței de la Montreal (1982): Orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanțe sau energii cu efecte vătămătoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele și proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări legitime ale mediului.

          Comentariu: definiția introduce o serie de noțiuni dificil de definit tehnico-juridic (efecte vătămătoare; pericol; prejudicierea resurselor biologice, ecosistemelor și proprietății materiale; binefaceri; utilizări legitime).

          Definiția Legii nr.9/1973 (Legea protecției mediului înconjurător): poluarea mediului înconjurător, în înțelesul prezentei legi, constă în acele acțiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic sau să dăuneze sănătății, liniștii și stării de confort a oamenilor ori să provoace pagube economiei naționale, prin modificarea calității factorilor naturali sau creați prin activități umane.

 

 

 

          b) Protecția mediului

 

          Definiția Legii 9/1973 (Legea protecției mediului înconjurător): protecția mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menținerea și ameliorarea calității factorilor naturali; dezvoltarea valorilor naturale ale țării, asigurarea unor condiții de viață și de muncă tot mai bune generațiilor actuale și viitoare. Protecția mediului înconjurător se realizează prin utilizarea rațională a resurselor naturale, prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător și a efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale.

          Comentariu:

          -        sunt enumerate scopul și mijloacele, definirea fiind indirectă și                        imprecisă;

          -        sunt introduse noțiuni noi (valori naturale; condiții de viață și de            muncă; efecte dăunătoare ale fenomenelor naturale), fără a le                            defini;

          -        transpare exprimarea declarativă.

 

 

          1.3     Evaluarea calității mediului

 

          În lipsa stabilirii sferei semantice clare, există numeroase controverse cu privire la evaluarea tehnico-juridică a calității mediului.

          De asemenea, intervin și alte dificultăți datorită:

          -        imposibilității cunoașterii calității mediului în decursul evoluției                       istorice;

          -        imposibilității cunoașterii globale și continue a mediului pe întreaga                 planetă;

          -        diversității ecosistemelor;

          -        dinamicii accentuate a modificărilor ecosistemelor;

          -        interconectării factorilor de mediu;

          -        influențelor factorilor de mediu dintr-o zonă asupra factorilor din                    zonele limitrofe sau chiar din zone îndepărtate.

 

          Totuși, există metode, mijloace și tehnici de evaluare comparativă (față de un reper ales), ceea ce servește de multe ori scopului propus. Astfel, una din formele uzuale de evaluare a calității este cea care apelează la măsurători ale unor parametrii caracteristici (atașați scopului) ai factorilor de mediu, urmate de comparații cu valorile stabilite printr-o normă tehnică.

 

 

 

          Avantaje:

          -        comoditatea evaluării;

          -        posibilitatea aprecierii unor caracteristici alese;

          -        posibilitatea realizării unor ecostandarde specializate (de exemplu                   pentru zona X, factorul de mediu Y, servind scopului Z);

 

          Dezavantaje:

          -        subiectivismul și arbitrarul normării;

          -        relativitatea servirii scopului;

 

 

 

 

          2.      EVALUAREA CALITĂȚII FACTORILOR DE                     MEDIU

 

          2.1     Normele tehnice

 

          2.1.1  Factorul de mediu AER

         

 

          a)       STAS 12574/87: Aer din zonele protejate. Condiții de calitate

 

          Se cuvine făcută precizarea că înțelesul termenilor din acestă normă este cel dat de către STAS 9081/77 (Poluarea atmosferei. Terminologie), coroborat cu legile generale și speciale privitoare la mediu și cu doctrina (în sensul de literatură tehnică în domeniu), în ordinea forței lor tehnico-juridice.

          Astfel, STAS 9081/77 definește “zona protejat㔠ca fiind “teritoriul în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admisibile pentru poluanții din aer”.

          O consecință directă este aceea că, dacă nu se specifică expres, prevederile normei tehnice se referă la teritoriul național (deoarece doar în acest teritoriu statul are jurisdicție proprie).

          Trebuie remarcat faptul că legiuitorul a dorit să refere “zona protejat㔠la un “teritoriu”, pentru comoditatea circumscrierii, în realitate subîțelegând “spațiul aerian” aferent acelui teritoriu.

          STAS 12574/87 prevede un număr de 27 de “substanțe chimice poluante”, cărora li se fixează concentrația maximă admisă (CMA), aceasta din urmă diferind funcție de tipul mediei (30 minute, zilnică, lunară, anuală).

          O primă observație este că există laboratoare dotate cu tehnică de măsurare continuă, care face superfluă aplicarea pct. 1.2 din standard.

          Altă observație este că legiuitorul nu a atribuit valori pentru toate CMA-urile:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Concentrație maximă admisibilă mg/m3

 

 

Substanțe

poluante

medie

de

 scurtă durată

 

medie de lungă durată

Metode

de

analiză

 

30 min.

zilnică

lunară

anuală

 

Amoniac

0,300

0,100

-

-

STAS 10.812

Dioxid de azot

0,300

0,100

-

0,040

STAS 10.329

Fluor:

 

 

 

 

 

- compuși anorganici gazoși și sub formă de aerosoli ușor solubili (F)

 

0,015

 

0,005

 

0,0012

 

-

 

STAS 10.330

- compuși anorganici sub formă de aerosoli greu solubili (F)

 

-

 

0,030

 

-

 

-

 

STAS 10.330

Metanol

1,000

0,500

-

-

STAS 11.105

Pulberi în suspensie

0,500

0,150

-

0,075

STAS 10.813

 

 

 

 

 


 

          Prezența simultană a unor “substanțe” cu acțiune sinergică, necesită un mod propriu de calculare, precum și de raportare la un alt maxim, special ales (1).

          Indicatorul de calitate “pulberi sedimentabile” are o normare separată:

 

          Concluzii:

 

          -        STAS 12574/87 este o normă foarte generală și este greu de crezut                că este potrivită pentru toate ecosistemele atașate arealului căruia i                   se circumscrie spațiului aerian din “zona protejată”;

 

          -        cei 29 de indicatori de calitate reflectă o parte infimă din cei câteva                 milioane de compuși chimici teoretic posibil a se afla în spațiul                          aerian;

 

          -        pentru alte genuri de poluanți (radioactivi) se face trimitere la alte                    norme tehnice.

 

 

          b)      STAS 10009/88

                   Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

 

          Norma tehnică fixează limitele admise ale nivelului de zgomot, diferențiate pe obiective:

 

          I.       Zgomot exterior:    - pe străzi

                                                - în pasaje rutiere subterane

 

          II.      Zgomot la limita zonelor funcționale

 

          III.     Zgomot în interioare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Exemple:

I

Nr.

crt.

Tipul de stradă

(conform STAS 10144/1-80)

Nivel de zgomot echivalent

Lech. dB (A)

Valoarea curbei de zgomot

Cz dB

Nivel de zgomot de vârf

L10 dB(A)

4

Stradă de categorie tehnică I,magistrală

75 .... 85

70 ... 80

85 ... 95

 

 

 

III

Nr.

crt.

Spațiul considerat

Nivel de zgomot

Lech. dB (A)

Valoarea curbei de zgomot

Cz dB

1

Parcuri

60

55

 

          Sunt indicate corecțiile posibile.

 

 

*

* *

 

       Drept comparat

 

          1.       Concentrația maximă admisă (CMA) în diferite țări, pentru pulberi în suspensie (medie de 24 ore)

 

Țara

România

SUA

Rusia

Japonia

Franța

Ungaria

CMA

mg/m3

0,15

0,25

0,15

0,1

0,35

0,2

 

 

 

 

 

 

       2.       Prescripții: smog, în Bavaria. Criterii de prealarmare și alarmare (valori la 3 ore), pentru SO2:

 

Durata

CMA

(Durata > 72 ore)

Prealarma: ³ 0,6 mg/m3

(Durata > 72 ore)

Alarma treapta I: ³ 1,2 mg/m3

(Durata > 72 ore)

Alarma treapta II: ³ 1,8 mg/m3

 

 

       3.       Ordonanța elevețienă (1985) privind “Norme tehnice de protecție a atmosferei”:

 

Medii anuale

Poluantul

CMA

 mg/m3

NO2

30

Pb în pulberi în suspensie

 1

SO2

30

 

 

       2.1.1  Factorul de mediu APA

 

          a)      STAS 4706/88. Ape de suprafață

              Categorii și condiții tehnice de calitate

 

          Standardul se referă la cursuri de apă (naturale sau amenajate), lacuri (naturale sau de acumulare), Marea Neagră în zona litoralului românesc.

          STAS 4706/88stabilește 3 categorii de calitate, funcție de domeniul de utilizare.

         

 

 

De exemplu:

 

Categoria de calitate

Domeniul de utilizare

 

 

 

 

 

 

I.

- alimentarea centralizată cu apă potabilă;

- alimentarea centralizată cu apă a unităților de creștere a animalelor;

- alimentarea centralizată a întreprinderilor din industria alimentară, precum și alte activități care necesită apă de calitatea celei potabile;

- alimentarea cu apă a culturilor de legume irigate care necesită apă de categoria I;

- reproducerea și dezvoltarea salmonidelor, precum și alimentarea cu apă a amenajărilor piscicole salmonicole;

- zone naturale amenajate pentru înot(ștranduri);

- baze nautice amenajate.

 

          Pentru cursurile de apă și pentru lacuri, condițiile de încadrare în clasele de calitate sunt dictate de indicatori organoleptici, fizici, chimici (generali și specifici), microbiologici și de eutrofizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Astfel, ca indicatori chimici generali, enumerăm selectiv:

 

 

Valori admise

Metode

Indicatorul

Categorii de calitate

de

 

I

II

III

analiză STAS

Amoniac (NH3)

mg/dm3, max.

0,10

0,30

0,50

8683

Azotați (NO3-)

mg/dm3, max.

10

30

nu se normează

8900/1

Clor rezidual liber (Cl2)

mg/dm3, max.

 

0,005

 

6364

Substanțe organice (O2):

a) Consum biochimic de       oxigen (CBO5)

mg/dm3, max.

 

 

5

 

 

5

 

 

12

 

 

6560

b) Consum chimic de oxigen (CCO)

mg/dm3, max.

- prin metode cu permanganat

 

 

10

 

 

15

 

 

25

 

 

9887

- prin metode cu bicarbonat

 

10

 

20

 

30

 

6954

 

 

       Comentariu:

          -        unii indicatori (ex. NH3) au valori distincte pentru fiecare categorie                 de calitate;

          -        alți indicatori (NO3-) nu sunt normați la categoria a-III-a de calitate;

          -        există indicatori (Cl2) normați unic pentru toate categoriile de                         calitate;

       -        CMA poate diferi în cadrul aceluiași indicator și aceleași categorii                  de calitate, funcție de metoda analitică aplicabilă (ex.: CCO al                             substanțelor organice).

       -        Pentru radioactivitate se face trimitere la alte norme.

              Apa Mării Negre este normată distinct.

 

 

 

 

 

 

          Drept comparat

 

 

Indicatorul

Valori admise

pentru categoria a II-a

 

România

Bulgaria

Polonia

Oxigen dizolvat

mg/dm3, min.

 

5

 

5

 

5

Sulfați (SO42-)

mg/dm3, max.

 

400

 

250

 

200

 

CBO5

mg/dm3, max.

 

7

 

10

 

8

Cadmiu (Cd2+)

mg/dm3, max.

 

0,003

 

0,01

 

0,03

Zinc

mg/dm3, max.

 

0,03

 

0,05

 

0,1

 

          Literatura specifică

          CMA pentru O2, la câteva specii de pește:

 

Specia

Oxigen dizolvat

mg/dm3, min.

Temperatura

Cyprinus carpio

0,59 - 2,5

16 - 30

Anguilla anguilla

1,0

17

Gasterosteus aculeatus

0,35 - 0,52

16

 

          b)      STAS 1342/91. Apa potabilă

 

          Sunt normați indicatorii organoleptici, fizici, chimici (generali și “toxici”), “radioactivi”, bacteriologici și biologici.

 

          Exemple:

 

Indicatori

Valori admise

Valori admise

excepțional

Standardul de analiză

Miros, grade, max.

2

2

6324

Gust, grade, max.

2

2

6324

 

         

 

 

          c)       STAS 9450/88. Apă pentru irigarea culturilor agricole.

                   Condiții de calitate.

 

          Sunt normați: pH, indicatorii salini, raportul de absorbție a sodiului (indice SAR) și conținutul de sodiu, indicatorii “toxici” și/sau “dăunători” (chimici și de radioactivitate), indicatorii microbiologici.

 

          Exemple:

          Concentrația ionilor de hidrogen

 

Denumirea

indicatorului

Neutră

Slab acidă

Slab alcalină

Metoda STAS

pH

6,5 ... 7,2

5,5 ... 6,4

7,3 ... 8,6

6325

 

 

         

          d)      STAS 12585/87.

                   Apa pentru bazine de înot. Condiții de calitate.

 

          Sunt normați: indicatorii chimici, de radioactivitate și biologici - pentru bazinele de înot și pentru zonele naturale amenajate pentru înot.

 

          Exemplu:

          Radioactivitatea admisă pentru apa din zonele naturale amenajate pentru înot.

 

Indicatorul

CMA

Metoda

STAS

Radioactivitatea globală,

Bq/dm3, max.

- alfa

- beta

 

 

0,037

1,850

 

 

10447/1

10447/2

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.1.3  Factorul de mediu SOL

 

       Se cuvine făcută precizarea că este dificil de întocmit o normă tehnică pentru factorul de mediu SOL, deoarece teritoriul național are o varietate mare de soluri și pentru fiecare zonă ar fi necesară o normare.

         

 

 

 

          Cu titlul informativ și orientativ se citeaz㠓Nivelele de încărcare a solului cu diferiți poluanți:

         

          A) Conținuturi normale în sol;

          B) Limite maxime admisibile;

          C) Limite de intervenție obligatorie”, întocmit de Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice, care normează conținului în metale și poluanți organici (aromatici, HPC, organoclorurate).

 

          Exemplu:

 

Poluantul

CMA (p.p.m.)

 

A

B

C

Cadmiu

1

3

10

Cupru

20

100

400

Mercur

0,1

2

10

 

       Drept comparat: norma olandeză

 

 

CMA, mg/Kg S.U.

 

A

B

C

Cadmiu

1

5

20

Cupru

50

100

500

Mercur

0,5

2

10

 

 

      

 

 

 

       2.2     Determinarea indicatorilor de calitate

 

          2.2.1  Factori care condiționează rezultatul determinărilor chimice                             cantitative

 

          Este necesar să fie luați în considerație:

 

          -        prelevarea normată

          -        proba reprezentativă, nenormată

          -        fixarea parametrilor chimici perisabili

          -        contaminarea probelor

          -        conservabilitatea reactivilor

          -        separările

          -        dozările cantitative

 

 

          2.2.2  Evaluarea rezultatelor analizei chimice

 

          E necesar să se țină cont de următoarele atribute ale metodelor și tehnicilor utilizate în chimia analitică:

 

          I. Sensibilitatea

          I-a.     Limita de decelare (recunoaștere):

 

Metoda

Limita de decelare (g)

Gravimetrie

10-9

Volumetrie

5 x 10-10

Metode cinetice

10-13

Spectroscopie de masă

10-15

Metode radiometrice

10-17

 

 

          I b.    Limita de diluție

 

          II       Selectivitatea

          III      Exactitatea

          IV      Precizia

 

 

 

          2.2.3  Prelucrarea rezultatelor analitice

 

          Trebuie luat în considerare calculul pentru:

 

          -        Erori întâmplătoare

          -        Erori sistematice

          -        Erori absolute

          -        Erori relative

          -        Eroare medie pătratică

          -        Eroare medie pătratică a mediilor

          -        Eroare probabilă

 

          Prelucrarea statistică: tip C2; t (student).

 

 

 

 

          2.2.4  Erori frecvent întâlnite în chimia analitică

 

          2.2.4.1        Erori în volumetrie

 

          -        Eroare de picurare

          -        Eroare de curgere

          -        Eroare de citire

          -        Eroare de temperatură

          -        Eroare de paralaxă

          -        Eroare de reflexie

          -        Eroare de indicator:         - proprie

                                                          - de titrare

 

 

          2.2.5  Alte aspecte relevante

 

          -        Stabilitatea sistemelor analitice

          -        Calibrarea

          -        Intercalibrarea (Z-score)

          -        Sistemul de monitoring

 

 

 

    Înapoi module tematice        Înapoi